Zástupca starostu

Zástupca starostu obce Slatina

Ing.Andreas Pecsérke

V súlade s §13b ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné

obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí,

zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu,

poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

V súlade s §13b ods. 2 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov, ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

 V súlade s §13b ods. 3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom

poverení.

 V súlade s §13b ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§ 13a ods.1 písm.

c) až i)/, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí

zložením sľubu novozvoleného starostu.

 V súlade s §13b ods. 5 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa §13b ods. 4 zák. č.369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí plat podľa osobitného zákona

(zák. č. NR SR č. 253/1994 Z.z.).

V súlade s §13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov starosta obce Slatiny poveruje zástupcu starostu obce na zabezpečenie týchto

činnosti:

Poverenie na zastupovanie starostu obce Slatina

Starosta obce Slatiny, Arpád Bazsó, v súlade s ust. § 13b ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poveruje poslanca Obecného zastupiteľstva obce Slatina Ing.Andreasa Pecsérku, na zastupovanie starostu obce Slatina, vo volebnom období 2018 – 2022 v nasledovnom rozsahu:

 A) počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

- zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon

funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie

zamestnancov);

- zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom

o obecnom zriadení zanikne jej mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp.

situácie, keď starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú

mu zverené platnou právnou úpravou (najmä v § 13 zákona o obecnom zriadení).

Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení

obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom

úrade a nevykonáva agendu, ktorá jej je zverená.

B) počas prítomnosti starostu:

- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;

- podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;

- podieľa sa spolu so starostom a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja

jednotlivých oblastí života v obci;

- usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak sú zriadené);

- kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách

obecného zastupiteľstva (ak sú zriadené);

- je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. reprezentačnej

a to po dohode so starostkou obce a pod..

Toto poverenie je účinné od: 07.12.2018

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce

alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu

starostu obce.

V Slatine, dňa 06.12.2018.                        .......................................................

                                                                    Arpád Bazsó

                                                                      starosta obce

Poverený zástupca starostu svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu

tohto poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu podľa zákona a že toto

poverenie prijíma.

V Slatine, dňa 06.12.2018                       ...............................................................

                                                             Ing.Andreas Pecsérke

                                                                    poverený zástupca starostu obce