SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Hýbme sa Šahy - Mozdulj Ipolyság

 05.06.2023

MESTO ŠAHY – IPOLYSÁG VÁROS

Olympijský klub Alojza Szokolyiho – Szokolyi Alajos Olimpiai Klub

BEH, JOGGING, CHÔDZA, NORDIC WALKING

10. jún 2023

Miesto konania: Šahy, ulica Rákocziho II, pri Mestskom parku (na mape vyznačené ako „štart/cieľ“)

Mestský park „ Liget“ , ul. F. Rákocziho II, ul. E. B. Lukáča, ul. F. Fegyvernekiho, ul. Vajanského, ul. M. Hodžu, ul. Zs. Móricza, ul. Ľ.Štúra, ul. Mládežnícka, Nám. M. R. Štefánika, ul. A.Gyürkyho, ul. Ľ.Štúra, ul. A. Szokolyiho, ul. B. Nemcovej, ul. Podzámocká, ul. F. Rákocziho II.

Organizátor:

Mesto Šahy, Oddelenie školstva, mládeže a športu-Školský úrad, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, 421 905 340 287, e-mail: skolsky.urad@sahy.sk

Olympijský klub Alojza Szokolyiho, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, olympic@sahy.sk

Kontakt: PaedDr. Angelika Révész 421 905 340 287, Mgr. Tomáš Števčat 0917 940 501

Popis pretekov:

Trať je možné absolvovať behom, joggingom, chôdzou a severskou chôdzou (nordic walking).

  • 2,5 km bežecké preteky -  1 okruh
  • 5 km    bežecké preteky - 2 okruhy
  • 7,5 km bežecké preteky -  3 okruhy

Časový harmonogram:

8:30 – 9:40 hod. - Prezentácia pretekárov a preberanie štartového čísla s čipom

Štart hlavných pretekov

10:00 hod. – 7,5 km bežecké preteky - 3 okruhy po 2,5 km

10:05 hod. -  5 km bežecké preteky - 2 okruhy po 2,5 km

10:10 hod. – 2,5 km bežecké preteky - 1 okruh 2,5 km

Cca. od 11:30 hod. -  vyhodnotenie výsledkov

Vek pretekárovbez limitu, s podmienkami: bežci do 13 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na túto disciplínu plnohodnotne zaregistrovať.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek, dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:

8€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

2€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

V deň pretekov na mieste:

10€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov

5€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov

Štartovný balíček hlavných pretekov obsahuje:

  • štartovné číslo s čipom časomiery
  • účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)
  • online diplom
  • občerstvenie

Ceny pre víťazov:

Najrýchlejší bežec Žena/Muž v každej kategórii

1-3. miesto v každej kategórii

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 8.6.2023 o 23:59 h.  alebo pri dosiahnutí max. limitu 250 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň konania pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.  

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť iba kartou alebo prevodom.

Meranie časov a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na webovom sídle a FB stránke Mesta Šahy.

Štartovné číslo:

Štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v priestoroch  budovy Csemadoku , ul. F. Rákocziho II 602/30,  od 9:00 h do 9.40 v deň pretekov. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na vonkajšej vrstve oblečenia, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.

Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť kým je registrácia otvorená. Vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník.

Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia. 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia a WC bude v budove Csemadoku,  ul. F. Rákocziho II 602/30, Šahy. Počas podujatia budú otvorené aj verejné toalety na Hlavnom námestí. Za stratu cenností organizátor nezodpovedá.

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Vis major:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností rozhodnúť o organizácii pretekov virtuálne.


Zoznam aktualít: