Návrh VZN o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe separácie, zhodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2023

 26.11.2022


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >