Pozvánka na 1.riadne zasadnutie OZ

 06.12.2022

Starosta obce Slatina

Slatina, 5.12.2022                                          Vážený./á/  pán / i

                                                                          ................................................

                      

                                                                          ––––––––––––––––––––––––

                                              

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 odst. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení / v znení neskorších zmien a doplnkov /   z v o l á v a m   I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra 2022–  štvrtok  zač. o 17.30 h.

v sále KD v Slatine

Program :

 1./  Otvorenie zasadnutia

 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3./  Voľba návrhovej komisie

 4./  Interpelácia poslancov

 5./ Návrh VZN obce Slatina č.1/2022 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach

 6./ Návrh VZN obce Slatina č.2/2022 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber , spôsobe separácie , zhodnotenia, prerpravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 7./ Schválenie rozpočtu na rok 2023

 8./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

 9./ Rôzne      

10./ Všeobecná diskusia

11./ Schválenie uznesenia

12./ Záver

                                                                  Arpád Bazsó v. r.

                                                                     starosta obce                 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >