Pozvánka na ustanovujúce zasadnuie obecného zastupiteľstva

 18.11.2022

Starosta obce Slatina

Slatina, 18.11.2022                                          Vážený./á/  pán / i

                                                                          ................................................

                      

                                                                          ––––––––––––––––––––––––

                                              

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 odst. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení / v znení neskorších zmien a doplnkov /   z v o l á v a m   ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine, ktoré sa uskutoční dňa

                            28. novembra 2022–  pondelok  zač. o 16.30 h.

v sále KD v Slatine

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií

9. Oznámenie o poverení zástupcu starostu obce

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a podpredsedov

12. Určenie platu starostu obce

13. Schválenie uznesenia

14. Záver.

                                                                  Arpád Bazsó v. r.

                                                                     starosta obce                 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >