Pozvánka na XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine

 14.03.2022

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 odst. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení / v znení neskorších zmien a doplnkov /   z v o l á v a m  XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine, ktoré sa uskutoční dňa

                            30. marec 2022–  streda,  zač. o 17.00 h.

Program :

 1./  Otvorenie zasadnutia

 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3./  Voľba návrhovej komisie

 4./  Interpelácia poslancov

 5./ Ročná správa o kontrolnej činnosti za r.2021

 6./Plán kontrolnej činnosti za  I.polrok 2022

 7./Prejednanie žiadosti - Agroslužby Kollarova s.r.o.

 8./Prejednanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti 

 9./ Rôzne    

 10./ Všeobecná diskusia

 11./ Schválenie uznesenia

 12./ Záver

                                                                  Arpád Bazsó v. r.

                                                                     starosta obce              

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >