Pozvánka na XVII.riadne zasadnutie OZ v Slatine

 04.10.2022

     Starosta obce Slatina

Slatina, 03.10.2020                                               Vážený./á/  pán / i

                                                                          ................................................

                       

                                                                          ––––––––––––––––––––––––

                                              

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 odst. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení / v znení neskorších zmien a doplnkov /   z v o l á v a m   XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine, ktoré sa uskutoční dňa

                           17. októbra 2022– pondelok,  zač. o 18.00 h.

v sále KD v Slatine

Program :

 1./  Otvorenie zasadnutia

 2./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3./  Voľba návrhovej komisie

 4./  Interpelácia poslancov

 5./  Prejednanie žiadosti o spoluprácu pri realizácií projektu „ Osadenie lavíc a revitalizácia cintorína v Slatine„

 6./  Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku obce k 31.12.2021

 7./  Rôzne     

 8./Všeobecná diskusia

 9./ Schválenie uznesenia

10./ Záver

                                                                  Arpád Bazsó v. r.

                                                                     starosta obce                 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >