SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Názov Popis Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slatina č. 3/2023 o odplatných službách poskytovaných Obecným úradom v Slatine a zásady na určovanie cien prenájmu nebytových priestorov vo vlast.obce Nariadenie pojednáva spoplatnenie takých služieb, ktoré poskytuje Obecný úrad na požiadanie právnických a fyzických osôb, a ktoré nie sú spoplatnené v zákonoch a iných právnych predpisoch. 16.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slatina o nakladaní s odpadom, o poplatkoch za zber, spôsobe separácie, zhodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a DSO upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi 16.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slatina o miestnych daniach č.1/2023 Podmienky určovania a vyberania miestnych daní na, území obce Slatina 16.12.2023
Pokyn na výkon zberu a odvozu, príp. dotriedenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu - 25.02.2024
Verejná vyhláška - Pozvánka II. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Družba - Tupá 15.02.2024
Verejná vyhláška - Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 15.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj 15.02.2024
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnenístavby pre líniovú stavbu - Oragne Slovensko, a.s., Rozhodnutie o umiestnení stavby 15.02.2024
Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu + správa o hodnotení strategického dokumentu - 30.01.2024
Investícia do energií obnoviteľných zdrojov v obci Slatina Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 29.12.2023
Generované portálom Uradne.sk