Pozvánka na XVI.riadne zasadnutie OZ v Slatine

 19.06.2022

Starosta obce Slatina

Slatina, 19.06.2022                                               Vážený./á/  pán / i

                                                                          ................................................

                      

                                                                          ––––––––––––––––––––––––

                                              

P o z v á n k a

     Na základe ustanovenia § 12 odst. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení / v znení neskorších zmien a doplnkov /   z v o l á v a m   XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                               29. júna 2022– streda,  zač. o 18.00 h.

v sále KD v Slatine

Program :

 Otvorenie zasadnutia

1)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2)    Voľba návrhovej komisie

3)    Interpelácia poslancov

4)    Rozbor hospodárenia obce za rok 2021 a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021

5)    Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce  Slatina za rok 2021

6)    Schválenie úveru

7)     Schválenie zmien rozpočtu obce Slatina rozpočtovým opatrením

8)     Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k  31.12.2020 a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020

9)    Rôzne

10)    Všeobecná diskusia.

11)   Schválenie uznesenia

12)    Záver

                                                                    Arpád Bazsó v. r.  

                                                                    starosta obce                  

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >