Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

 20.01.2023

Oznamujeme naším občanom, že Nitriansky samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutej obci doručil správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Vaše písomné stanoviská k dokumentu prosia doručiť Okresnému úradu Nitra do 02.02.2023 na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >