SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Špeciálny spôsob hlasovania

 25.10.2022

- Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022, avšak aj osoba ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

- Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12.00.

Na tento účel obec Slatina zverejnila na úradnej tabuli obce  a na svojom webovom sídle, telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:  +421 915 332 841.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,

e) telefonický kontakt.

- Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča.

- Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Választópolgár az a személy, aki a 2022. október 29-i választások során szavazati joggal rendelkezik és aki a választások napjáig COVID-19 megbetegedés miatt a közegészség védelme érdekében karanténban vagy elkülönítve van, választópolgár az összevont választásokkor a vele közös háztartásban élő személy is.

-  a speciális szavazási mód iránti kérelmét a választópolgárnak a választási bizottság jegyzőkönyvezetőjének kell benyújtania kérelmét saját maga vagy egyéb más személy által, kizárólag telefonon  a kozségi hivatal ügyfélfogadási ideje alatt, legkésőbb  2022. október 28-án, pénteken 12.00 óráig.

- E célból Szalatnya kozség hirdetőtábláján és honlapján nyilvánosságra hozta a helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének elérhetőségét: +421 915 332 841.

A választópolgár a helyi választási bizottság jegyzőkönyvezetőjét telefonon értesíti, hogy kérelmezi a speciális szavazási módot és megadja a személyes adatait a következő terjedelemben:

  1. családi és utónév,
  2. személyi szám,
  3. állandó lakhely címe,
  4. ha az állandó lakhelytől eltérő címen szeretne szavazni, akkor azt a címet.
  5. telefonszám.

- A választások napján a választópolgár várja a speciális választási bizottság tagjainak érkezését reggel 7:00 és este 20:00 közt. A speciális bizottság kiküldött tagjai a megérkezés után értesítik a választópolgárt 

- Abban az esetben, ha a választópolgár ismételt felszólítás után sem jelenik meg, hogy szavazzon, akkor úgy kell tekinteni, mintha elutasította volna a szavazást. A speciális bizottság kiküldött tagjai ezt a tényt rögzítik és az ilyen választópolgárhoz vissza már nem térnek.

Minden választópolgár személyesen szavaz, más személy általi képviseletre nincs mód. A választópolgár a speciális választási bizottság előtt személyigazolványával vagy külföldi esetében tartózkodási engedélyével igazolja magát. Ha a választópolgár nem igazolja magát, akkor nem szavazhat.


Zoznam aktualít: