Strategický dokument -Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

 28.12.2022

Oznamujeme naším občanom, že Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP doručil ako dotknutej obci správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodom a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Vaše písomné stanoviská k dokumentu prosia doručiť Okresnému úradu Nitra do 16.01.2023.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >