Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vziku požiaru

 16.03.2022

Vážení občania !
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 
Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých jarných dní Vám chcú hasiči dať do pozornosti že,   „ Ochrana lesov pred požiarmi “  nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.  
Veľa požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.
    
 S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch máme povinnosť : 
o dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; 
o zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správe alebo v užívaní;
o rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.); 
Zakázané je : 
o fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
o vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
o zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 
         Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.
Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte  a uveďte: kto volá,   kde horí,   čo horí,    ako sa tam dá dostať
Telefónne č. 150    tiesňová linka  
                  č. 112    linka Integrovaného záchranného syst

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >