Zámer- Zariadenie na zber kovového odpadu

 28.03.2023

Informácia pre verejnosť o zámere „ Zariadenie na zber kovových odpadov“

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, a podľa ust. § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom t. j. dňom 21.03.2023. Navrhovateľ: MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce, IČO: 34 140 913 Zámer navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber kovových odpadov“, umiestnenej v meste Želiezovce, Železničná 39, 937 01 Želiezovce.

Uvedený zámer je zverejnený na internetovej stránke obce Slatina a na webovom sídle ministerstva. Do zámeru je možné tiež nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na Obecnom úrade v Slatine počas stránkových hodín obecného úradu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu : Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice do 21 dní (do 17.04.2023).


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >