SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer ,,Zariadenie na zber kovových odpadov” – upovedomenie o zmene zámeru

 25.04.2023

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a ust. § 56 písm b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) začal zisťovacia konanie k zámeru „Zariadenie na zber kovových odpadov“ navrhovateľa MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01  Želiezovce, IČO: 34 140 913 a podľa § 23 ods. 3 zákona zámer zaslal ako dotknutej obci za účelom informovania verejnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Slatine počas stránkových hodín najneskôr do 5.5.2023. Vaše písomné pripomienky môžete doručiť tiež do 5.5.2023 Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zoznam aktualít: