„Zariadenie na zber kovových odpadov“ Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 16.08.2022

Zámer ,,Zariadenie na zber kovových odpadov

Zámer ,,Zariadenie na zber kovových odpadov” je zverejnený na internetovej stránke obce: https://www.obecslatina.sk/uradna-tabula

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Slatine počas stránkových hodín najneskôr do 5.9.2022. Vaše písomné stanoviská môžete doručiť tiež do 5.9.2022 Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >