SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie k ochrane lesov pred požiarmi

 18.03.2024

Vážení spoluobčania, 
S príchodom jari, ide ruka v ruke, aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody, ktoré sú spôsobené najmä neopatrným a nedbalým správaním ľudí. 
Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch majú klimatické podmienky. 
Najčastejší vznik lesných požiarov je z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania odpadu a odpadkov.     
V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických osôb, teda každého občana, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Každá fyzická osoba je povinná:
•    dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
•    dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
a fyzická osoba nesmie:
•    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
•    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:
•    sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať  miesto spaľovania,
•    ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
•    zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
•    vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
•    po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.
Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi pokuta až do výšky 331 eur.
Vážení občania aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim deťom a ich pobytu v prírode. 
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!
 


Zoznam aktualít: